Adatvédelmi irányelvek és tájékoztató

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: a „Tájékoztató”) az adatfelvételkor feltüntetett külön nyilatkozatokkal együtt teljes körűen szabályozza és tartalmazza  „Galéria ROUGE Festőklub és Élményműhely”-t működtető DLR Galéria Kft. (székhely: 1224 Budapest, XIII. u. 44/B., a továbbiakban: az „Adatkezelő” vagy „Galéria”) vagy az általa megbízott más személy által működtetett, nyilvánosan elérhető honlapokon az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével és esetenként feldolgozásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve az egyéb lényeges rendelkezéseket.

A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ekertv.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.), a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: „Ptk.”), továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó. Az Adatkezelő az elektronikus rögzítés útján kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden szükséges intézkedést megtesz.

A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a www.galeriarougefestoklub.hu és a www.elmenyfesteszet.hu webcímen az „Adatvédelmi Tájékoztató” menüpont alatt érhető el.

Értelmező rendelkezések, fogalmi meghatározások

Az alábbi értelmező rendelkezések az Információs törvényben szerepelnek, az Információs törvény esetleges módosítása következtében az „Adatkezelő” fenntartja magának a jogot az alábbi rendelkezések egyoldalú módosítására:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: a) faji eredetre, a nemzetiséghez tarozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Elektronikus hirdetés: bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás vagy – a beszédcélú telefonhívás kivételével – elektronikus hírközlés útján közölt: a) a Grt. 3. §-ának d) pontja szerinti reklám, vagy b) b) társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás.

Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

Adatvédelmi irányelvek

 1. Információ gyűjtés

Információkat gyűjtünk Önről, amikor regisztrál az oldalunkra, fizetést eszközöl, bejegyzést ír oldalunkra. A gyűjtött információk között van a neve, e-mail címe, telefonszáma.

 1. Információ felhasználás

Bármely általunk gyűjtött információ felhasználható:

 • A felhasználói élményének perszonalizálására, valamint az egyéni igényeihez történő alkalmazkodásra
 • A hirdetési tartalmak testreszabásához
 • Weboldalunk fejlesztésére
 • Felhasználói szolgáltatásaink és ügyfélszolgálatunk minőségének javítására
 • az Ön e-mail útján történő megkereséséhez
 • statisztikai elemzések készítéséhez
 1. E-kereskedelmi adatvédelem

Mi vagyunk az egyedüli tulajdonosai az oldalon gyűjtött információknak. Az Ön személyi azonosításra alkalmas információit nem adjuk ki, nem cseréljük el, nem transzferáljuk vagy adjuk át semmilyen más vállalatnak, semmilyen indokkal, az Ön engedélye nélkül, kivéve, ha ez szükséges ahhoz, hogy eleget tegyünk egy megrendelés/tranzakció teljesítésének, pl. egy megrendelés kiszállításának.

 1. Harmadik félre irányuló vonatkozások

Nem adjuk el, nem kereskedünk és más módon sem adjuk ki kívülálló személyeknek a személyazonosításra alkalmas információit. Ez alól kivételt képeznek azon harmadik felek, akik részt vesznek a weboldalunk szerkesztésében vagy üzletünk vezetésében, mindaddig amíg ezen felek bizalmasan kezelik a rájuk bízott információkat.

Hiszünk benne, hogy az információk megosztása szükségszerű, ha kutatási, preventív, illegális aktivitással kapcsolatos, feltételezhetően csalással kapcsolatos, vagy olyan szituációkról van szó, melyek veszélyeztethetik bárkinek a fizikai épségét, a weboldal használatának szabályosságát vagy éppen másféle – jogilag meghatározott – okból van szükség rájuk.

A nem privát és/vagy beazonosíthatatlan információk kiadhatók harmadik fél számára, marketing, hirdetési, statisztikai vagy egyéb célú használatra.

 1. Információ védelem

A biztonsági intézkedések széles palettáját alkalmazzuk, hogy fenntartsuk személyi információinak biztonságát. Csupán az olyan alkalmazottak, akiknek speciális munkát kell végeznie, (például számlázási vagy ügyfélszolgálati) kapnak hozzáférést a személyazonosításra alkalmas adatokhoz. Azon számítógépek/szerverek, melyeket személyazonosításra alkalmas információk tárolására használnak, biztonságos környezetben vannak tartva.

Használunk-e cookie-kat?

Igen. Cookie-jaink javítják a hozzáférést a weboldalunkhoz és segítenek azonosítani az ismétlődő látogatókat. Ezen felül, a cookie-jaink javítják a felhasználói élményt, azáltal, hogy követik a felhasználókat és az érdeklődési körüket. Ez a cookie használat mindazonáltal semmilyen módon nem kapcsolódik az oldalunkon fellelhető személyazonosításra alkalmas információkhoz.

 1. Leiratkozás

Az Ön által megadott e-mail címet használjuk a rendeléseivel kapcsolatos információk és frissítések, az esetenkénti céges hírek, a termékinformációk stb. megküldésére. Ha egy napon úgy dönt, hogy le akar iratkozni a további e-mailek fogadásáról, ebben segítséget nyújt az e-mailjeink végén megtalálható részletes útmutatás.

 1. Beleegyezés

Azáltal, hogy használja az oldalunkat, hozzájárul adatvédelmi irányelveink betartásához.

Galéria ROUGE Festőklub és Élményműhely
DLR Galéria Kft.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.